kontakt hfs +48 506 439 756 systemy przeciwpożarowe hsf polska

oferta hfs polska OFERTAKonserwacja sieci tryskaczowe oraz czyszczenie zbiorników ppoż.

W naszej ofercie znajdą Państwo również konserwacje zbiorników przeciwpożarowych zgodnie z wytycznym VDS, bądź FM Global

Zgodnie z normą "PN-EN 12845+A2 (październik 2010) Stałe urządzenia gaśnicze - Automatyczne urządzenia tryskaczowe - Projektowanie, instalowanie i konserwacja użytkownik powinien realizować program kontroli i sprawdzenia, opracować plan badań, czynności obsługowych i konserwacyjnych i utrzymać zapisy, łącznie z książką eksploatacji, ktróra powinna być przechowywana na terenie zakładu."

W skład konserwacji i poprawnego utrzymania sieci tryskaczowej powinno się je poddawać okresowym badaniom jak:

 • Kontrole rutynowe dzienne
 • Kontrole rutynowe tygodniowe
 • Kontrole rutynowe miesięczne
 • Kontrole kwartalne
 • Kontrole coroczne

Kontrole rutynowe wykonywane co 3 lata

Nie rzadziej niż co 3 lata wszystkie zbiorniki należy sprawdzić czy nie ma śladów korozji. Zbiorniki należy opróźnić, jeżeli jest to konieczne, oczyścić i sprawdzić od wewnątrz, czy nie ma na nich śladów korozji.

Kontrole rutynowe wykonywane co 10 lat

Nie rzadziej niż co 10 lat wszystkie zbiorniki wody należy oczyścić, sprawdzić od wewnątrz i poddać, jeżeli jest to konieczne przeglądowi fabrycznemu.

konserwacja zbiorników
Konserwacja i napraw sprzętu gaśniczego

Oferujemy konserwacje i naprawę sprzętu gaśniczego zgodnie z Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów mówiący, że
"§3.3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic powinnybyć przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.”
Konserwacja systemów sygnalizacji pożaru oraz urządzeń przeciwpożarowych.

Konserwacja systemów sygnalizacji pożaru oraz urządzeń przeciwpożarowych jest obowiązkiem zarządzcy nieruchomości zgodnie z poniższymi przepisami:

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Rozdział 2/Zapobieganie pożarowi, klęsce żywiołowej lub innemu miejscowemu zagrożeniu

Art.3/pkt.2. "Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, a także podmioty, o których mowa w ust. 1, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach."

Art.4/pkt.3 "Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany: zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie"

Art.5 "Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu budowlanego lub terenu, ob-jętych obligatoryjnym stosowaniem systemów sygnalizacji pożarowej wyposażonych w urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, w przypadku gdy w tym budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie nie działa jego własna jednostka ratownicza, jest obo-wiązany połączyć te urządzenia z obiektem komendy Państwowej Straży Pożarnej lub obiektem, wskazanym przez właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej."

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Rozdział 1, §3.3 "Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzone w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku."

Zajmujemy się konserwacją oraz naprawą urządzeń przeciwpożarowych takich jak:

 • klapy odcinające
 • systemy oddymiania
 • systemy sygnalizacji pożaru
 • oddzielenia przeciwpożarowe (drzwi, bramy)
 • systemy gaszenia
 • automatyka drzwiowa
 • kurtyny przeciwpożarowego
 • klapy dymowe
Serwis 24 h

Dodatkowo poszerzyliśmy wachlarz usług o serwis 24h zadedykowany specjalnie dla firm, w których nadzór nad systemami ppoż. jest sprawą priorytetową. Przygotowywujemy obiekty do całodobowego nadzoru pozwalającego usunąć usterki systemów w trybie natychmiastowym, jeżeli usterka jest poważniejsza to dysponujemy odpowiednim magazynem części zamiennych, aby jak najszybciej usprawnić system.

*przejdz do formularza kontaktowego, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z państwem w przeciągu 24h.